Galleries
Competitions
Compete with other
members to get
GFX medals and
win prizes

Read rules

How to...
Forum features
Artie
Hi,
my name is Artie. We are brand new GFX forum with a great start.
Newbies, we will try to improve your graphic skills. Join us!
 
GFX of the month
Fantasy Photomanipulation by Allex
 
 
 
 
 
 
 

Rules / Pravila

Rules and site news. New members should read immediately.

Rules / Pravila

Postby Mish-A-Man » Thu Aug 05, 2010 2:19 pm

ENGLISH:

Rules for all members of Wallpaper Gallery forum.

By registering you become a member of the board, and therefore you accept the following rules that we ask you to follow in order to better cooperation and communication.

1st Respect other members, even when their views are quite different from your. No insults, swearing and insults on national and / or any other basis.

2nd No spamming. Spammers are characteristic in that they constantly looking for topics for argument and they continue creating themes to no end.

3rd Piracy is strictly prohibited on the forum. This includes all illegal activity as far as software, fonts, etc. Also a variety of crack's, serial numbers etc.

4th Strictly prohibited political and religious debate, all themes with the lowest note of such discussions will be deleted automatically and the authors punished.

5th It is desirable to write accurately as possible, respecting the punctuation marks, to write without excessive smilies, BBCode (colorful text, font size, etc.)..

6th Threads before posting be sure that it does not already exist, ie. use a search engine that will help in many situations. When you search the forum and you are sure that there are no such issues when setting up the themes put descriptive title. An example of the wrong title theme is "Help!" Or "Urgent !!!". An example of a good title is: "How to set up color profiles in Photoshop".

7th Moderators always have the last word. Moderators are chosen by the board administrator and enjoy their full confidence. Forum works thanks to you, and works through volunteer moderators who are doing their job for free, so please consider them. If you have any objection to their action, select the words, and contact them via private message. Moderator is not obliged to answer you, it totally depends from the editor to editor and if it considers that there is no need for explanation of some action, you will not get it either. An appeal to the work of an moderator is available by sending a private message to the Administrator, with clear quotes and sequence of events. Note that this does not guarantee you no one answer but in any case, considering internally among all moderators.

8th Moderator has the right to introduce two types of punishment - Lifting the level of warning (eg, warn) and moderator preview. Warn is a milder form of warning about for inappropriate behavior and if it is repeated many times leads to suspension of members. Moderator preview means that each of your messages will be invisible until a moderator has not approved, and the mode preview is usually due not respect to some of the rules in this list. Mod. preview can be unlimited and limited time (eg 10 days if it comes to minor non-compliance). When considered according to an editor that, when they see that the write normally, return it to the mod. preview of normal writing. If a member makes the same mistakes, there are two possible scenarios: preview mode for an unlimited time, or in the extreme case a ban by the administrator. Appeals against the decision will not be considered. Moderator has the right to choose how severe punishment will be (can range from public reprimand to a proposal to ban).

9th Forum "Suggestions and questions" is intended for questions about using the forum, not a complaint about editorial decisions. To do this, see rule no. 7.

10th Advertise your company or site is not allowed, and the editors is to see what falls under the domain of free advertising and consequently terminate your message. If you are interested in paid advertising, banner on the Wallpaper Gallery, please contact us via email.

11th These rules apply to the entire Wallpaper Gallery, but some of Wallpaper Gallery forums have specific rules and you are required to read the Sticky topics on these forums so that you're familiar with them. Also, you should read the "Announcements" forum to stay current with developments on the forum.

12th Use English to post on this forum, if you don't understand English, and have to use your native language, use translator: http://translate.google.com/ for your post, and moderators and administrators will edit it later.

This list of rules will never be final, and about subsequent changes members will be informed (via the "Announcements" forum, private message or email).

----------------------------------------------------------------------------------------

SRPSKI:

Pravila za sve članove Wallpaper Galerije

Prilikom registracije postali ste član foruma i samim tim prihvatili sledeća pravila koja Vas molimo da poštujete, radi bolje saradnje i komunikacije.

1. Poštujte druge članove, čak i kad su njihovi stavovi sasvim različiti od Vaših. Bez vređanja, psovanja, kao i uvreda na nacionalnoj i bilo kojoj drugoj osnovi.

2. Bez spamovanja/trolovanja/flejmovanja. Spameri su karakteristični po tome što stalno traže teme za svađu i nastavljaju se, stvarajući “flejm” tj. temu bez kraja.

3. Piraterija je strogo zabranjena na forumu. To podrazumeva sve ilegalne aktivnosti što se tiče softvera, fontova i sl., razne crack-ove, serijske brojeve itd.

4. Strogo su zabranjene političke i religijske rasprave, sve teme sa najmanjom naznakom takvih rasprava će biti automatski obrisane a autori kažnjeni.

5. Poželjno je da pišete tačno koliko je moguće, poštujući znakove interpunkcije, da pišete bez suvišnih smajlija, BBKodova (raznobojnog teksta, veličine fonta i sl.).

6. Pre postavljanja teme budite sigurni da ista već ne postoji, tj. koristite pretragu koja će Vam pomoći u mnogim situacijama. Kad ste pretražili forum i sigurni ste da takve teme nema, prilikom postavljanja teme stavite što deskriptivniji naslov. Primer pogrešnog naslova teme je “Pomoć!” ili “Hitno!!!”. Primer dobrog naslova je: “Podešavanje color profila u Photoshop-u”.

7. Uvek je urednikova reč poslednja. Urednici su izabrani od strane administratora foruma i uživaju njihovo potpuno poverenje. Forum radi zahvaljujući Vama, a funkcioniše zahvaljujući urednicima koji volonterski rade svoj posao, prema tome imajte obzira prema njima. Ukoliko imate primedbu na neku njihovu akciju, birajte rečnik i obratite im se preko privatne poruke. Urednik nije dužan da Vam odgovori, to potpuno zavisi od urednika do urednika i ako isti smatra da nema potrebe za objašnjenjem za neku akciju, nećete ga ni dobiti. Žalba na rad nekog urednika je moguća slanjem privatne poruke administratoru, sa jasnim citatima i sledom događaja. Takođe, ni na ovo Vam niko ne garantuje odgovor ali u svakom slučaju se sve razmatra interno među urednicima.

8. Urednik ima pravo da uvodi dve vrste kazni – dizanje nivoa upozorenja (tj. warn) i moderator preview. Warn predstavlja vid blaže opomene članu za neprimereno ponašanje i ako se više puta ponovi dovodi do suspenzije člana. Moderator preview znači da će svaka Vaša poruka biti nevidljiva dok je neki moderator ne odobri, a na mod. preview se obično dospeva ne poštujući neka od pravila sa ove liste. Mod. preview može biti na neograničeno i ograničeno vreme (npr. na 10 dana ukoliko je u pitanju manje nepoštovanje pravila). Kada urednik smatra shodnim tj. kad vidi da član piše normalno, vratiće ga sa mod. preview na normalno pisanje. Ukoliko član pravi iste greške, moguća su dva scenarija: mod preview na neograničeno vreme ili u ekstremnijem slučaju ban od strane administratora. Žalbe na ove odluke neće biti razmotrene. Urednik ima puno pravo da izabere koliko će teška kazna biti (može da se kreće od javne opomene do predloga za ban).

9. Forum “Predlozi i pitanja” je namenjen za pitanja u vezi sa korišćenjem samog foruma, ne i za žalbe oko uredničkih odluka. Za to videti pravilo br. 7.

10. Reklamiranje Vaše firme ili sajta nije dozvoljeno, a na urednicima je da ocene šta spada pod domen besplatne reklame i da shodno tome ukinu Vašu poruku. Ukoliko Vas zanima plaćena reklama tj. banner na Wallpaper Galeriji, obratite nam se putem email-a.

11. Ova pravila važe za celu Wallpaper Galeriju, međutim neki forumi na Wallpaper Galeriji imaju specifična pravila i obavezni ste da pročitate Lepljive teme na tim forumima kako biste bili upoznati sa njima. Takođe, poželjno je da čitate "Obaveštenja" forum kako biste bili u toku sa događanjima na forumu.

12. Molimo vas da koristite engleski jezik za postovanje. Ukoliko baš morate da pišete na srpskom/hrvatskom/bosanskom/crnogorskom, onda pišite latinicom. U tom slučaju ispod svog posta na maternjem jeziku ostavite i engleski prevod sa translatora: http://recnik.krstarica.com/ koga će kasnije moderatori i administratori modifikovati.

Ova lista pravila nikad neće biti konačna, a o naknadnim promenama će članovi biti blagovremeno obavešteni (putem "Obaveštenja" foruma, privatnih poruka ili email-a).
Image
Rating:20%
User avatar
Mish-A-Man
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 1563
Joined: Sun Jul 25, 2010 2:33 pm
Location: Nis, Serbia
Medals: 9
Thumbs given: 256 times
Thumbs up: 289 times

Return to Rules and Site News / Pravila i obaveštenja

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

 
 
Recommended
 
 
 
   
     

Home | Wallpapers | Textures | Forum | Top 10 | PSD Files | Friends | Advertise | About | News | Contact

Copyright © Wallpaper Gallery, all rights reserved, 2004-2014. | Terms of use | Privacy Policy

 

 
cron